بابـــــک بنـــــیادی متخصص دیجیتال مارکتینگ

هشتمین دوره اُستادی سئو کلاه خاکستری

ریشه و خاستگاه اصلی از تعریف این دوره جامع آموزشی، کمک به ایجاد فضای مناسب جهت یادگیری عملی و آمادگی برای فعالیت در بازار کار داخلی و حتی خارجی است.
متاسفانه منابع آموزشی ارائه شده توسط اکثر وب سایت ها عمدتا محدود به مفاهیم کلی و بروز نشده ای است که برای فعالین این حوزه کارآیی اجرایی لازم را ندارند.
بخش کمی از این عدم کارایی مربوط به آموزه های ارائه شده مبتنی بر الگوریتم های قدیمی گوگل است و بخش زیادی بواسطه پیچیدگی و درهم تندینگی مفاهیم فنی، تکنولوژیکی، روانشناسی و محتوایی نهفته در حوزه کاری سئو است.
این دوره از چند جنبه دوره ای منحصر به فرد به شمار می آید و به گواه شرکت کنندگان دوره، نمونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد. مهم ترین وجه تمایز این دوره نسبت به سایر دوره ها، یکی سرفصل های ارائه شده در آن و دیگری رویکرد پروژه محور در ارائه آن است.