بابـــــک بنـــــیادی متفکر بازاریابی - دیجیتال

دهمین دوره اُستادی سئو کلاه خاکستری

ریشه و خاستگاه اصلی از تعریف این دوره جامع آموزشی، کمک به ایجاد فضای مناسب جهت یادگیری عملی و آمادگی برای فعالیت در بازار کار داخلی و حتی خارجی است.
متاسفانه منابع آموزشی ارائه شده توسط اکثر وب سایت‌ها عمدتا محدود به مفاهیم کلی و بروز نشده‌ای است که برای فعالین این حوزه کارایی اجرایی لازم را ندارند.
بخش کمی از این عدم کارایی مربوط به آموزه‌های ارائه شده مبتنی بر الگوریتم‌های قدیمی گوگل و بخش زیادی بواسطه پیچیدگی و درهم تندینگی مفاهیم فنی، تکنولوژیکی، روانشناسی و محتوایی نهفته در حوزه کاری سئو است.
این دوره از چند جنبه دوره‌ای منحصر به فرد به شمار می‌آید و به گواه شرکت کنندگان دوره، نمونه مشابه داخلی یا خارجی ندارد. مهم ترین وجه تمایز این دوره نسبت به سایر دوره‌های بین المللی، یکی سرفصل های آن و دیگری ارائه و بررسی جزیی و دقیق نمونه‌های پیاده سازی شده متعدد در پروژه‌های واقعی است.